කෝටියක් දෝෂ භංග වන කේවල සිද්ධි යෝගය -2016 පෙබරවාරි

ආදිත්‍ය හස්තා – ගුරු පුෂ්‍ය යෝගා
බුද්ධානු රාධා – ශනි රෝහිනීච
සෝමේච සෞම්‍යා – භ්‍රගු රේවතිච
භෞමා ශ්වීනී – කේවල සිද්ධි යෝගා

කේවල සිද්ධි යෝගයේදී කෝටියක් දෝෂ භංග වන බව පොත පතෙහි සඳහන් වේ. පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝගය වඩා සුභ වේ.
පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝග සහිත දින හා වේලාවන් පහත දක්වන අතර එම වේලාවන් හිදී වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඔබත් සුභ ඵල ලබන්න.

* 2016/02/12 – 09:17 පසු

කෝටියක් දෝෂ භංග වන කේවල සිද්ධි යෝගය – 2016 ජනවාරි

ආදිත්‍ය හස්තා – ගුරු පුෂ්‍ය යෝගා
බුද්ධානු රාධා – ශනි රෝහිනීච
සෝමේච සෞම්‍යා – භ්‍රගු රේවතිච
භෞමා ශ්වීනී – කේවල සිද්ධි යෝගා

කේවල සිද්ධි යෝගයේදී කෝටියක් දෝෂ භංග වන බව පොත පතෙහි සඳහන් වේ. පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝගය වඩා සුභ වේ.
පඤ්චාඞග ශුද්ධිය ඇති වේලාවක යෙදෙන කේවල සිද්ධි යෝග සහිත දින හා වේලාවන් පහත දක්වන අතර එම වේලාවන් හිදී වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඔබත් සුභ ඵල ලබන්න.

* 2016/01/11 – 08:57 සිට 09:37 දක්වා

ඉහත නැකත් සඳහා සුභ හෝරා , සුභ දිසාවන් අදාල නොවේ.

වසරේ පඤ්චාඞග නැකත් සහ සුභ දින


Name
Address (Sri Lanka)ISBN 978-955-42826-0-5
වසරේ පඤ්චාඞග නැකත් සහ සුභ දින

2016 දෙසැම්බර් මස 13 වන දින නිකුත් කිරීමට නියමිත ” වසරේ පඤ්චාඞග නැකත් සහ සුභ දින” – පොත මගින් 2016 වසරේ සියළු දිනයන්ට අදාල පඤ්චාඞග ලබන ගෙවෙන වේලාවන් , 2016 වසරේ සියළුම සුභ දින සහ වේලාවන් සඳහන් ව ඇත. ඔබගේ උපන් නැකතට අනුව ඔබ බලාපොරොත්තු වන කාරණය සඳහා අවශ්‍ය සුභ වේලාවක් ඔබටම පහසුවෙන් තෝරා ගැනීමේ හැකියාව මේ පොත මගින් ලැබෙනු ඇත.

bookAd-3_new

 

කන් විදීමට සුභ නැකතක්

කුඩා දරුවන් ගේ කන් විදීමට සුභ දිනයක් ලෙස 2015 දෙසැම්බර් 16 බදාදා උදය වරුව යොදා ගැනීම සුභයි.
එදින උදෑසන ධනු ලග්නය පවතින මොහොතේ සුභ හෝරාවක්, පංචම කාල හා සූක්ෂම කාල හෝරාවක් බලා කන් විදීමට සුභ වේලාවක් ලබා ගත හැකිවේ. දෙසැම්බර් 16 දින පඤ්චාඞගය සුභ වන අතර කන් විදීමේ නැකතකට අවශ්‍ය කරුණු ද සම්පූර්ණ දිනයකි.නැකත් සීහුම් බලා සුදුසු පරිදි සුභ වේලාවක් යොදා ගැනීමෙන් ඉතා හොඳ නැකතක් සාදා ගත හැකිවේ.

පඤ්චාඞග ලබන ගෙවෙන වේලාවන්

2015 දෙසැම්බර් 06 සිට 12 දක්වා පඤ්චාඞග ලබන ගෙවෙන වේලාවන්

දිනය : 06/12/2015
දවස – *ඉරිදා
තිථිය – දසවක – ආරම්භය: 5.12.2015 05:03 අවසානය: 6.12.2015 07:48
නැකත – හත -ආරම්භය: 5.12.2015 12:22 අවසානය: 6.12.2015 15:30
කරණය – *විෂ්ටි – ආරම්භය: 5.12.2015 18:26 අවසානය: 6.12.2015 07:48
යෝගය – ආයුෂ්මන් – ආරම්භය: 5.12.2015 08:29 අවසානය: 6.12.2015 09:29
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : කන්‍ය රාශිය – අංශක 18 39’13”
—————————————————————————————————-
දිනය : 07/12/2015
දවස – සඳුදා
තිථිය – එකොලොස්වක – ආරම්භය: 6.12.2015 07:48 අවසානය: 7.12.2015 10:23
නැකත – සිත -ආරම්භය: 6.12.2015 15:30 අවසානය: 7.12.2015 18:25
කරණය – බාලව – ආරම්භය: 6.12.2015 21:07 අවසානය: 7.12.2015 10:23
යෝගය – සෞභාග්‍ය – ආරම්භය: 6.12.2015 09:29 අවසානය: 7.12.2015 10:21
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : තුලා රාශිය – අංශක 0 29’30”
—————————————————————————————————-
දිනය : 08/12/2015
දවස – *අඟහරුවාදා
තිථිය – *දොලොස්වක – ආරම්භය: 7.12.2015 10:23 අවසානය: 8.12.2015 12:34
නැකත – සා -ආරම්භය: 7.12.2015 18:25 අවසානය: 8.12.2015 20:55
කරණය – තෛතිල – ආරම්භය: 7.12.2015 23:32 අවසානය: 8.12.2015 12:34
යෝගය – ශෝභන – ආරම්භය: 7.12.2015 10:21 අවසානය: 8.12.2015 10:56
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : තුලා රාශිය – අංශක 12 27’41”
—————————————————————————————————-
දිනය : 09/12/2015
දවස – බදාදා
තිථිය – තෙලෙස්වක – ආරම්භය: 8.12.2015 12:34 අවසානය: 9.12.2015 14:16
නැකත – විසා -ආරම්භය: 8.12.2015 20:55 අවසානය: 9.12.2015 22:55
කරණය – වණිජ – ආරම්භය: 9.12.2015 01:29 අවසානය: 9.12.2015 14:16
යෝගය – *අතිගණ්ඩ – ආරම්භය: 8.12.2015 10:56 අවසානය: 9.12.2015 11:09
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : තුලා රාශිය – අංශක 24 37’11”
—————————————————————————————————-
දිනය : 10/12/2015
දවස – බ්‍රහස්පතින්දා
තිථිය – *තුදුස්වක – ආරම්භය: 9.12.2015 14:16 අවසානය: 10.12.2015 15:24
නැකත – අනුර -ආරම්භය: 9.12.2015 22:55 අවසානය: 11.12.2015 00:23
කරණය – *ශකුණ – ආරම්භය: 10.12.2015 02:54 අවසානය: 10.12.2015 15:24
යෝගය – සුකර්ම – ආරම්භය: 9.12.2015 11:09 අවසානය:10.12.2015 10:56
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : *වෘශ්චික රාශිය – අංශක 7 0’20”
—————————————————————————————————-
දිනය : 11/12/2015
දවස – සිකුරාදා
තිථිය – *අමාවක – ආරම්භය: 10.12.2015 15:24 අවසානය: 11.12.2015 15:58
නැකත – දෙට -ආරම්භය:11.12.2015 00:23 අවසානය: 12.12.2015 01:20
කරණය – *නාග – ආරම්භය: 11.12.2015 03:45 අවසානය: 11.12.2015 15:58
යෝගය – ධෘති – ආරම්භය: 10.12.2015 10:56 අවසානය:11.12.2015 10:18
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : *වෘශ්චික රාශිය – අංශක 19 38’16”
—————————————————————————————————-
දිනය : 12/12/2015
දවස – *සෙනසුරාදා
තිථිය – පෑලවිය – ආරම්භය: 11.12.2015 15:58 අවසානය: 12.12.2015 16:04
නැකත – මුල -ආරම්භය:12.12.2015 01:20 අවසානය: 13.12.2015 01:50
කරණය – බව – ආරම්භය: 12.12.2015 04:05 අවසානය: 12.12.2015 16:04
යෝගය – *ශූල – ආරම්භය: 11.12.2015 10:18 අවසානය:12.12.2015 09:16
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : ධනු රාශිය – අංශක 2 30’55”
—————————————————————————————————-

විදෙස් කේන්ද්‍ර සෑදීම

අද වනවිට බොහොමයක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් විදෙස් රට වල තාවකාලික හා ස්ථිර පදිංවියට ගොස් ඇත. එම රට වලදී සිදුවන දරු උපත් වලට අදාල කේන්ද්‍ර සෑදීම, එම රට වලට අදාලව නැකත් සෑදීම වැනි කටයුතු වලදී ලංකාවේ ජ්‍යොතිෂ වේදී මහතෙකුගේ හෝ මහත්මියකගේ සේවය ලබා ගැනීමට පෙළඹෙති. නමුත් සුලු පිරිසක් විදෙස් කේන්ද්‍ර සෑදීමේදී විශාල වරදක් සිදු කරයි. එනම් ඔවුන් එම විදෙස් රටට අදාල වේලාව ලංකාවේ වේලාවට හරවාගෙන කේන්ද්‍ර සාදයි. එය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදිය. මෙය වරදක් බව කේන්ද්‍ර සාදවා ගන්නා ඔබද දැන සිටීම  වැදගත් වේ. එවිට ලැබෙන කේන්ද්‍ර සටහන ද සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදිය. එම රටට අදාල ලිතක් හෝ පරිගණක වැඩසටහනක් භාවිතයෙන් එම කේන්ද්‍ර සටහන සෑදිය යුතුය. උපන් ස්ථානයේ අක්ෂාංශ , දේශාංශ, අගය සැලකිල්ලට ගෙන කේන්ද්‍ර සෑදීම සිදු කල යුතුවේ. එබැවින් විදෙස් රටකට අදාල කේන්ද්‍ර සාදවා ගැනීමට යාමේදී අදාල රටේ වේලාව හා ස්ථානය රැගෙන යායුතු අතර කිසිවිටෙක එය ලංකාවේ වේලාවට පරිවර්තනය කරගෙන නොයා යුතුය.

2015 නොවැම්බර් – නිවාස කටයුතු සඳහා සුබ දින

2015 නොවැම්බර් මස 18 වන බදාදා දින නිවාස කටයුතු සඳහා සුබ දිනයක් ලෙස සැලකිය හැකි වේ. එදින පවතින්නේ සුවණ නැකතයි. ඉර උදාව පෙ.ව 06:02 ට වේ. ගරජ කරණය හා වෘද්ධි යෝගය පවතී. තිථිය පුර 7 වන තිථියයි.
තමන්ගේ උපන් නැකතට මෙදින පවතින නැකත සීහුම් වේ නම් උදය කාලයේ සුබ ලග්නයකින් තමන්ට අවශ්‍ය සුබ නැකත සාදවා ගත හැකි වේ.
මෙදින සුබ දිනයක් බැවින් නිවාස කටයුතු ආරම්භ කිරීම, උළුවස්ස තැබීම, ගෙවැදීම, කණ විදීම, හිසකෙස් කැපීම,අකුරු කියවීම,ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීම හා රැකියා භාර ගැනීම වැනි සියළු කටයුතු සඳහා සුදුසු දිනයක් වේ.

සතියේ පඤ්චාඞගය ඔක් 06 – ඔක් 10

දවස – අඟහරුවාදා (Oct 06)
තිථිය – නවවක (ආරම්භය: 5.10.2015 14:45 අවසානය: 6.10.2015 15:37)
නැකත – පුනාවස (ආරම්භය: 5.10.2015 07:44 අවසානය: 6.10.2015 09:01)
කරණය – ගරජ (ආරම්භය: 6.10.2015 03:06 අවසානය: 6.10.2015 15:37)
යෝගය – ශිව (ආරම්භය: 5.10.2015 17:59 අවසානය: 6.10.2015 17:39)


දවස – බදාදා (Oct 07)
තිථිය – දසවක (ආරම්භය: 6.10.2015 15:37 අවසානය: 7.10.2015 17:09)
නැකත – පුෂ (ආරම්භය: 6.10.2015 09:01 අවසානය: 7.10.2015 10:57)
කරණය – විෂ්ටි (ආරම්භය: 7.10.2015 04:19 අවසානය: 7.10.2015 17:09)
යෝගය – සිද්ධ (ආරම්භය: 6.10.2015 17:39 අවසානය: 7.10.2015 17:50)


දවස – බ්‍රහස්පතින්දා (Oct 08)
තිථිය – එකොලොස්වක (ආරම්භය: 7.10.2015 17:09 අවසානය: 8.10.2015 19:13)
නැකත – අස්ලිස (ආරම්භය: 7.10.2015 10:57 අවසානය: 8.10.2015 13:26)
කරණය – බාලව (ආරම්භය: 8.10.2015 06:08 අවසානය: 8.10.2015 19:13)
යෝගය – සාධ්‍ය (ආරම්භය: 7.10.2015 17:50 අවසානය: 8.10.2015 18:24)


දවස – සිකුරාදා (Oct 09)
තිථිය – දොලොස්වක (ආරම්භය: 8.10.2015 19:13 අවසානය: 9.10.2015 21:39)
නැකත – මා (ආරම්භය: 8.10.2015 13:26 අවසානය: 9.10.2015 16:18)
කරණය – කෞලව (ආරම්භය: 8.10.2015 19:13 අවසානය: 9.10.2015 08:24)
යෝගය – ශුභ (ආරම්භය: 8.10.2015 18:24 අවසානය: 9.10.2015 19:14)


දවස – සෙනසුරාදා (Oct 10)
තිථිය – තෙලෙස්වක (ආරම්භය: 9.10.2015 21:39 අවසානය: 11.10.2015 00:17)
නැකත – පුවපල් (ආරම්භය: 9.10.2015 16:18 අවසානය: 10.10.2015 19:23)
කරණය – ගරජ (ආරම්භය: 9.10.2015 21:39 අවසානය: 10.10.2015 10:57)
යෝගය – ශුභ්‍ර (ආරම්භය: 9.10.2015 19:14 අවසානය:10.10.2015 20:15)

2015 මැයි – සුභ කටයුතු ආරම්භයට සුභ දින *

* නිවාස කටයුතු , ව්‍යාපාර කටයුතු වැනි බොහෝ සුභ කටයුතු සඳහා සුභ දිනයක් ලෙස 2015 මැයි මස 15 වන දින සැලකිය හැකියි. මෙදින පඤ්චාඞග ශුද්ධිය සහිත දිනයක් බැව් ලිත් වල සඳහන් වේ. සිකුරාදා දිනය ද එදින පවතින කරණය වන තෛතිල කරණයද , 12 වන තිථිය ද , ප්‍රීති යෝගය ද ශුභ කටයුතු සඳහා යෝග්‍ය වේ. එදින පවතින රේවතී නැකත නිසා සුභ කටයුතු ආරම්භය සුබයි.
මීට අමතරව මෙදින විශේෂ යෝගයන් ද යෙදේ. සිකුරාදා දින 12 තිථිය යෙදීම නිසා අමෘත යෝගය යෙදෙන අතර සිකුරාදා දින යෙදෙන රේවතී නැකත මගින් සිද්ධි යෝගය උදා කරයි.
නැකත් සීහුම් බලා සුදුසු තත්කාල ලග්නයක් හා ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව බලා මෙදින බොහොමයක් සුභ කටයුතු සඳහා යොදා ගත හැකි වේ.
මෙදින පඤ්චාඞගය
දවස – සිකුරාදා
තිථිය – දොලොස්වක (ආරම්භය: 14.05.2015 19:49 අවසානය: 15.05.2015 17:09)
නැකත – රේවතී (ආරම්භය:15.05.2015 04:33 අවසානය: 16.05.2015 02:41)
කරණය – තෛතිල (ආරම්භය: 15.05.2015 06:30 අවසානය: 15.05.2015 17:09)
යෝගය – ප්‍රීති (ආරම්භය: 14.05.2015 23:44 අවසානය:15.05.2015 20:28)

2015 සිංහල අලුත් අවුරුදු නැකත්

සිංහල අලූත් අවුරුදු උදාව – 2015 අප්‍රේල් මස 14 වැනි අඟහරුවාදා අපරභාග 1.47 ට සිදුවේ.

එදින පුණ්‍ය කාලය – 2015 අප්‍රේල් මස 14 වැනි අඟහරුවාදා පූර්වභාග 7.23 සිට අපරභාග 8.11 දක්වා වේ.

ආහාර පිසීම හා ලිප ගිනි මෙලවීම- 2015 අප්‍රේල් මස 14 වැනි අඟහරුවාදා අපරභාග 2.05 ට රතු වර්ණ වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිසාව බලා.

ආහාර අනුභවය, ගනු දෙනු කිරීම හා වැඩ ඇල්ලීම – 2015 අප්‍රේල් මස 14 වැනි අඟහරුවාදා අපරභාග 2.42 ට රතු පැහැ වස්ත්‍රයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා.

රැකි රක්ෂා සඳහා පිටත්ව යාම – 2015 අප්‍රේල් 22 බදාදා උදේ 6.02 ට කොළ පැහැ වස්ත්‍රයෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා