2018 වසර උදාවන ජනවාරි මස පළමු වනදාට අදාල පඤ්චාඞග

2018 වසර උදාවන ජනවාරි මස පළමු වනදාට අදාල පඤ්චාඞග
දවස – සඳුදා
තිථිය – තුදුස්වක – ආරම්භය: 31.12.2017 15:28 අවසානය: 1.01.2018 11:44
නැකත – මුවසිරස – ආරම්භය:31.12.2017 17:53 අවසානය: 1.01.2018 14:52
කරණය – වණිජ – ආරම්භය: 1.01.2018 01:37 අවසානය: 1.01.2018 11:44
යෝගය – ශුභ්‍ර – ආරම්භය: 31.12.2017 14:03 අවසානය: 1.01.2018 09:45

රාශිය:මිථුන ♦ චන්ද්‍රයා:1 54’15” ♦ අයනය:24 6’22”

Leave a Reply