2017 ජනවාරි මස 19 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

2017 ජනවාරි මස 19 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සුභ කටයුතු සඳහා යොදා ගත හැකි දිනයක් වශයෙන් හඳුන්වා දිය හැකිය. මෙදින මීන ලග්නය පවතින මොහොත සුභ කටයුතු සඳහා වඩාත් යෝග්‍යය වේ. මෙදින පවතින නැකත සිත නැකත වන අතර 7 වැනි තිථිය පවතී. මීන ලග්නය පවතින මොහොතේ චන්ද්‍රයා හා ගුරු හත් වැන්නේ සිටීමත් බුධ දස වැන්නේ සිටීමත් සුභයි.
රවි එකොලොස්වැන්නේ පිහිටීම දෝෂ භංග කරන පිහිටීමක් වන අතර අශුභයන් වන රාහු සහ ශනි පිළිවෙලින් හය සහ නවයේ පිහිටීමද සුභයි.
මෙදින සුභ කටයුතු රාශියක් වෙනුවෙන් යොදාගත හැකි නිසා තමන් උපන් නැකත සහ අවශ්‍යය කාරණය අනුව ශුභ වේලාවන් සකස් කර ගත යුතු වේ.

Leave a Reply