2014 සුභ දවස් (ජුනි / ජුලි )

2014 සුභ දවස් (ජුනි / ජුලි )
2014 ජුනි,ජුලි මාස සඳහා සුභ දවස් පහත දක්වමු. (ලංකා පඤ්චාඞග ග්‍රහස්ඵුට ලිතට අනුව)

ජුනි 02 සඳුදා
ජුනි 04 බුදදා
ජුනි 05 ගුරු දා
ජුනි 10 කුජ දා
ජුනි 11 බුදදා
ජුනි 12 ගුරු දා
ජුනි 13 සිකුරා දා
ජුනි 14 ශනි දා
ජුනි 15 ඉරිදා
ජුනි 18 බුදදා
ජුනි 22 ඉරිදා
ජුනි 23 සඳුදා
ජුනි 30 සඳුදා

තවද
ජුලි මාසයේ 02 , 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 27, 31 යන දිනයන් ශුභ දිනයන් වේ.

ඉහතින් දක්වා ඇත්තේ සුභ දින පමණි. සුභ වේලාවන් ජ්‍යොතිර්වේදියකු ලවා සාදවා ගත යුතුවේ. එදිනට පවතින නැකත අනුව කෙනෙකුට සුභ වීමත් තවත් කෙනෙකුට සුභ නොවීමටත් පුළුවන. සමහර සුභ යැයි සඳහන් දින වල වුවද සමහර සුභ කටයුතු සඳහා සුභ වේලාවන් නොතිබීමට ද පුළුවනි.

Leave a Reply