සැබැවින්ම සෙනසුරු මාරුව කවදාද?

සැබැවින්ම සෙනසුරු මාරුව කවදා සිදු වී ද?

සෙනසුරු මාරුව මේ දින වල සමාජයේ බහුල වශයෙන් කතා වන මාතෘකාවක් වී තිබේ. සෙනසුරු සැබෑවටම මාරු නොවූ බව පිරිසක් පවසන අතර මාරු වූ බව තවත් පිරිසක් පවසයි. රාශි චක්‍රයේ රාශියක් ගමන් කිරීමට සෙනසුරු ග්‍රහයාට දළ වශයෙන් වසර දෙක හමාරක් පමණ ගතවේ. එනම් දින 912 ක් පමණ වේ. එවිට දිනකට සෙනසුරු ග්‍රහයා ගමන් කරනුයේ අංශක දශම ගණනක් පමණ වේ.
අහස නිරීක්ෂණය කරන අයෙකුට මෙම කුඩා අංශක ගණන ගෝචර නොවන අතර සෙනසුරු ග්‍රහයා තවමත් තුලා තාරකා රාශියේ සිටින බවක් පෙනේ. නමුත් ජ්‍යාතිෂයේ ගණනය කිරීම් වලට අනුව 2014 නොවැම්බර් මස 02 වන දින සෙනසුරු ග්‍රහයා වෘශ්චික රාශියට පිවිසි බව පැහැදිලි වේ. ඒ අනුව 2014 නොවැම්බර් මස 02 වන දින සෙනසුරු මාරුව සිදු වූ බව පැහැදිලි වේ.

 


 

“සචිරු” සිංහල ජ්‍යොතිෂ පරිගණක වැඩසටහන
සිංහල භාෂාවෙන් වැඩ කළ හැකි ජ්‍යොතිෂ පරිගණක වැඩසටහනේ Trail Version එක ඔබට දැන් පහත Link එක මගින් Download කරගත හැකිය.
http://www.nekatha.com/down_load.php

එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කේතය (Code) එම මොහොතේම http://nekatha.com/2014.php ලිපිනයෙන් ලබාගත හැකිය.

 

Leave a Reply