සතියේ පඤ්චාඞගය ඔක් 06 – ඔක් 10

දවස – අඟහරුවාදා (Oct 06)
තිථිය – නවවක (ආරම්භය: 5.10.2015 14:45 අවසානය: 6.10.2015 15:37)
නැකත – පුනාවස (ආරම්භය: 5.10.2015 07:44 අවසානය: 6.10.2015 09:01)
කරණය – ගරජ (ආරම්භය: 6.10.2015 03:06 අවසානය: 6.10.2015 15:37)
යෝගය – ශිව (ආරම්භය: 5.10.2015 17:59 අවසානය: 6.10.2015 17:39)


දවස – බදාදා (Oct 07)
තිථිය – දසවක (ආරම්භය: 6.10.2015 15:37 අවසානය: 7.10.2015 17:09)
නැකත – පුෂ (ආරම්භය: 6.10.2015 09:01 අවසානය: 7.10.2015 10:57)
කරණය – විෂ්ටි (ආරම්භය: 7.10.2015 04:19 අවසානය: 7.10.2015 17:09)
යෝගය – සිද්ධ (ආරම්භය: 6.10.2015 17:39 අවසානය: 7.10.2015 17:50)


දවස – බ්‍රහස්පතින්දා (Oct 08)
තිථිය – එකොලොස්වක (ආරම්භය: 7.10.2015 17:09 අවසානය: 8.10.2015 19:13)
නැකත – අස්ලිස (ආරම්භය: 7.10.2015 10:57 අවසානය: 8.10.2015 13:26)
කරණය – බාලව (ආරම්භය: 8.10.2015 06:08 අවසානය: 8.10.2015 19:13)
යෝගය – සාධ්‍ය (ආරම්භය: 7.10.2015 17:50 අවසානය: 8.10.2015 18:24)


දවස – සිකුරාදා (Oct 09)
තිථිය – දොලොස්වක (ආරම්භය: 8.10.2015 19:13 අවසානය: 9.10.2015 21:39)
නැකත – මා (ආරම්භය: 8.10.2015 13:26 අවසානය: 9.10.2015 16:18)
කරණය – කෞලව (ආරම්භය: 8.10.2015 19:13 අවසානය: 9.10.2015 08:24)
යෝගය – ශුභ (ආරම්භය: 8.10.2015 18:24 අවසානය: 9.10.2015 19:14)


දවස – සෙනසුරාදා (Oct 10)
තිථිය – තෙලෙස්වක (ආරම්භය: 9.10.2015 21:39 අවසානය: 11.10.2015 00:17)
නැකත – පුවපල් (ආරම්භය: 9.10.2015 16:18 අවසානය: 10.10.2015 19:23)
කරණය – ගරජ (ආරම්භය: 9.10.2015 21:39 අවසානය: 10.10.2015 10:57)
යෝගය – ශුභ්‍ර (ආරම්භය: 9.10.2015 19:14 අවසානය:10.10.2015 20:15)

Leave a Reply