විවාහය සිදුවන කාලය නීර්ණය කිරීම

ජ්‍යොතිෂයට අනුව විවාහය සිදුවන කාලය නීර්ණය කිරීම සඳහා උපයෝගී කර ගන්නා කරුණු අතරින් කිහිපයක් පහත දක්වමු.

  • ගුරු ග්‍රහයා 3, 7, 11 ගෝචරව ගමන් කරන කාලය
  • 7 අධිපති 7 වැන්නේ ගමන් කිරීම
  • 7 අධිපතිගේ මහ දසාව සහ අතුරු දසාව ලැබීම
  • 7 අධිපති ලග්නයේ ගෝචරය
  • ලග්නාධිපති 7 ගෝචරය
  • නිසි වයසේදී රාහුගේ මහ දසාව උදාවීම
  • මිථුන, කන්‍යා, කුම්භ තැන්පත් රාහුගේ දසාව උදාවීම
  • 7 අධිපති තැන්පත් නවාම්ශපතිට ත්‍රිකෝණගතව ගුරු ගමන් කිරීම

Leave a Reply