වසරේ පඤ්චාඞග නැකත් සහ සුභ දින


Name
Address (Sri Lanka)ISBN 978-955-42826-0-5
වසරේ පඤ්චාඞග නැකත් සහ සුභ දින

2016 දෙසැම්බර් මස 13 වන දින නිකුත් කිරීමට නියමිත ” වසරේ පඤ්චාඞග නැකත් සහ සුභ දින” – පොත මගින් 2016 වසරේ සියළු දිනයන්ට අදාල පඤ්චාඞග ලබන ගෙවෙන වේලාවන් , 2016 වසරේ සියළුම සුභ දින සහ වේලාවන් සඳහන් ව ඇත. ඔබගේ උපන් නැකතට අනුව ඔබ බලාපොරොත්තු වන කාරණය සඳහා අවශ්‍ය සුභ වේලාවක් ඔබටම පහසුවෙන් තෝරා ගැනීමේ හැකියාව මේ පොත මගින් ලැබෙනු ඇත.

bookAd-3_new

 

Leave a Reply