පඤ්චාඞග ලබන ගෙවෙන වේලාවන්

2015 දෙසැම්බර් 06 සිට 12 දක්වා පඤ්චාඞග ලබන ගෙවෙන වේලාවන්

දිනය : 06/12/2015
දවස – *ඉරිදා
තිථිය – දසවක – ආරම්භය: 5.12.2015 05:03 අවසානය: 6.12.2015 07:48
නැකත – හත -ආරම්භය: 5.12.2015 12:22 අවසානය: 6.12.2015 15:30
කරණය – *විෂ්ටි – ආරම්භය: 5.12.2015 18:26 අවසානය: 6.12.2015 07:48
යෝගය – ආයුෂ්මන් – ආරම්භය: 5.12.2015 08:29 අවසානය: 6.12.2015 09:29
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : කන්‍ය රාශිය – අංශක 18 39’13”
—————————————————————————————————-
දිනය : 07/12/2015
දවස – සඳුදා
තිථිය – එකොලොස්වක – ආරම්භය: 6.12.2015 07:48 අවසානය: 7.12.2015 10:23
නැකත – සිත -ආරම්භය: 6.12.2015 15:30 අවසානය: 7.12.2015 18:25
කරණය – බාලව – ආරම්භය: 6.12.2015 21:07 අවසානය: 7.12.2015 10:23
යෝගය – සෞභාග්‍ය – ආරම්භය: 6.12.2015 09:29 අවසානය: 7.12.2015 10:21
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : තුලා රාශිය – අංශක 0 29’30”
—————————————————————————————————-
දිනය : 08/12/2015
දවස – *අඟහරුවාදා
තිථිය – *දොලොස්වක – ආරම්භය: 7.12.2015 10:23 අවසානය: 8.12.2015 12:34
නැකත – සා -ආරම්භය: 7.12.2015 18:25 අවසානය: 8.12.2015 20:55
කරණය – තෛතිල – ආරම්භය: 7.12.2015 23:32 අවසානය: 8.12.2015 12:34
යෝගය – ශෝභන – ආරම්භය: 7.12.2015 10:21 අවසානය: 8.12.2015 10:56
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : තුලා රාශිය – අංශක 12 27’41”
—————————————————————————————————-
දිනය : 09/12/2015
දවස – බදාදා
තිථිය – තෙලෙස්වක – ආරම්භය: 8.12.2015 12:34 අවසානය: 9.12.2015 14:16
නැකත – විසා -ආරම්භය: 8.12.2015 20:55 අවසානය: 9.12.2015 22:55
කරණය – වණිජ – ආරම්භය: 9.12.2015 01:29 අවසානය: 9.12.2015 14:16
යෝගය – *අතිගණ්ඩ – ආරම්භය: 8.12.2015 10:56 අවසානය: 9.12.2015 11:09
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : තුලා රාශිය – අංශක 24 37’11”
—————————————————————————————————-
දිනය : 10/12/2015
දවස – බ්‍රහස්පතින්දා
තිථිය – *තුදුස්වක – ආරම්භය: 9.12.2015 14:16 අවසානය: 10.12.2015 15:24
නැකත – අනුර -ආරම්භය: 9.12.2015 22:55 අවසානය: 11.12.2015 00:23
කරණය – *ශකුණ – ආරම්භය: 10.12.2015 02:54 අවසානය: 10.12.2015 15:24
යෝගය – සුකර්ම – ආරම්භය: 9.12.2015 11:09 අවසානය:10.12.2015 10:56
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : *වෘශ්චික රාශිය – අංශක 7 0’20”
—————————————————————————————————-
දිනය : 11/12/2015
දවස – සිකුරාදා
තිථිය – *අමාවක – ආරම්භය: 10.12.2015 15:24 අවසානය: 11.12.2015 15:58
නැකත – දෙට -ආරම්භය:11.12.2015 00:23 අවසානය: 12.12.2015 01:20
කරණය – *නාග – ආරම්භය: 11.12.2015 03:45 අවසානය: 11.12.2015 15:58
යෝගය – ධෘති – ආරම්භය: 10.12.2015 10:56 අවසානය:11.12.2015 10:18
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : *වෘශ්චික රාශිය – අංශක 19 38’16”
—————————————————————————————————-
දිනය : 12/12/2015
දවස – *සෙනසුරාදා
තිථිය – පෑලවිය – ආරම්භය: 11.12.2015 15:58 අවසානය: 12.12.2015 16:04
නැකත – මුල -ආරම්භය:12.12.2015 01:20 අවසානය: 13.12.2015 01:50
කරණය – බව – ආරම්භය: 12.12.2015 04:05 අවසානය: 12.12.2015 16:04
යෝගය – *ශූල – ආරම්භය: 11.12.2015 10:18 අවසානය:12.12.2015 09:16
චන්ද්‍ර ස්ඵුටය (උදේ 6:00 ට ) : ධනු රාශිය – අංශක 2 30’55”
—————————————————————————————————-

Leave a Reply