කන් විදීමට සුභ නැකතක්

කුඩා දරුවන් ගේ කන් විදීමට සුභ දිනයක් ලෙස 2015 දෙසැම්බර් 16 බදාදා උදය වරුව යොදා ගැනීම සුභයි.
එදින උදෑසන ධනු ලග්නය පවතින මොහොතේ සුභ හෝරාවක්, පංචම කාල හා සූක්ෂම කාල හෝරාවක් බලා කන් විදීමට සුභ වේලාවක් ලබා ගත හැකිවේ. දෙසැම්බර් 16 දින පඤ්චාඞගය සුභ වන අතර කන් විදීමේ නැකතකට අවශ්‍ය කරුණු ද සම්පූර්ණ දිනයකි.නැකත් සීහුම් බලා සුදුසු පරිදි සුභ වේලාවක් යොදා ගැනීමෙන් ඉතා හොඳ නැකතක් සාදා ගත හැකිවේ.

Leave a Reply